Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/726/Ryb

Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a)  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na horolezeckú športovú činnosť v NPR Súľovské skaly. Žiadateľ: Slovenský horolezecký spolok JAMES

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže