Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/579/Ryb

Žiadosť žiadateľa Erika Igondová, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakutla, Katedra krajinej ekológie, 842 15 Bratislava o vydanie súhlasu na prieskum (entomologický výskum) a povolenie výnimiek z územnej ochrany na území NPR Šujské rašelinisko. 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže