Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/578/Ryb

Žiadosť Lesy SR, š. p., Odštepný závod Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby "Lesná cesta Nová Rieka - Ráztoka" v k. ú. Or. Lesná na parcele KN-C č. 11938/1.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže