Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/4307/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu k realizácii projektu: Gminu Lipnica Wielka a Dolný Kubín spája cyklotrasa." Predmetná cyklotrasa prechádza časťou územia NP Malá Fatra a územím CHKO Horná Orava. Žiadateľ: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2,  026 01  Dolný Kubín

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže