Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3865/Kr

Žiadosť o povolenie na vjzad a státie motorového vozidla/vozidiel na územie NP Malá Fatra a jeho ochranného pásma v rámci dostavby strediska cestovného ruchu Chleb-Juh. Žiadateľ: ELF, s.r.o., M.Poláka 13, 036 01 Martin.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže