Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3857/Kr

Žiadosť na vjazd a státie motorového vozidla/vozidiel v rámci stavby -udržiavace práce na vedení 2x400kV V406/494 v úseku Ružomberok -Hubová na území ochranného pásma NP Veľká Fatra.Žiadateľ: Energio s.r.o., Halková 16, 831 Bratislava.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže