Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3605/Ryb

Žiadosť o súhlas na výskum motýľov na území CHKO Kysuce a povolenie výnimiek zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na pohyb mimo vyznačeného chodníka a vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, za účelom vykonania výskumu motýľov.  Žiadateľ: Bc. Kamenišťák Jakub, Janka Kráľa 2597/C, 022 01  Čadca.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže