Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3508/Kr

Žiadosť o vydanie súhlasu na výstavbu trvalej približovacej lesnej cesty  - Sviniarka, parcela C-KN č. 1288 a 1291 v k.ú. Blatnica, v 3. stupni ochrany na území NP Veľká Fatra, pozemky vo vlastníctve SR a v správe Lesy SR š.p., OZ Žilina. Žiadateľ: Lesy SR, š.p., odštepný závod Žilina.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže