Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3383/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z., k budovaniu turisticko náučného chodníka okolo Studeného potoka v k. ú. Zuberec. Žiadateľ: Obec Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže