Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3353/Drn

Žiadosť o vydanie príslušných povolení a súhlasov podľa zákona č. 543/2002 Z.z., k realizácii stavby "Traverz Jelení Grúň 12a", v NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže