Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2839/Kr

Žiadosť o zmenu stavu mokrade a vydanie súhlasu na zmenu podľa §6 ods.4 zákona č.543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov , lúka na parcele C-KN č. 148/39 a č.148/40 v katastri obce Ležiachov v prvom stupni ochrany. Žiadateľ: Martin Dávidík, 038 42 Ležiachov 54, okr. Martin

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže