Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2782/Drn

Žiadosť o povolenie (vydanie súhlasu) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny k ošetreniu chráneného stromu (lipy) v chránenej lipovej aleji v Liptovskom Hrádku. Žiadateľ: SOAR, spol. s.r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže