Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2532/Kr

Žiadateľ: Obec Rakša vo veci povolenia organizovaťdetský stanový tábor v Rakšianskej doline, k.ú. obce Rakša, parcela E-KN č. 343/1,  územie OP Národného parku Veľká Fatra, termín júl až august 2013.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže