Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2156/Kr

Žiadosť o súhlas na budovanie a vyznačenie náučného chodníka   " Hubovský okruh " v k.ú. Hubová a umiestnenie 8 informačných tabúľ. Žiadateľ obec Hubová.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže