Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2075/Drn

Žiadosť o vydanie príslušných povolení podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (§14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a), § 14 ods. 1 písm. c), § 14 ods. 1 písm. f) a § 14 ods. 2 písm. f) zákona) v súvislosti s realizáciou geologickej úlohy - hydrogeologického vrtu v k. ú. Demänovská Dolina. Žiadateľ: HES - COMGEO spol. s.r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže