Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1453/Kr

Žiadosť o povolenie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce v rámci stavby " Rekonštrukcia 400 kV vedenia V406 v úseku Sučany -Hubová, časť pbč 97-110", na území ochranného pásma Národnhého parku Veľká Fatra, žiadateľ: MVM, s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže