Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1415/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností a vydanie súhlasu uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. - pohyb mimo vyznačeného chodníka, súhlas k výskumu, v súvislosti s realizáciou bakalárskeju a diplomovej práce "Rozšírenie a variabiliata spoločenstiev snehových výležísk v oblasti Tatier" (územie TANAPu). Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava 4.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže