Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1414/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z.z. k realizovaniu zakázaných činností - pohyb mimo turistických chodníkov, vjazd vozidlom za hranice zastavaného úźemia obce, súhlas na výskum, v súvislosti s riešením projektu VEGA "Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme" v Jaloveckej doline (TANAP). Žiadateľ: Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, P.O.Box 254, 814 99 Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže