Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1412/Drn

ŽIadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. - organizovanie spoločenstkého podujatia a  vjazd a státie motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce ku konaniu podujatia Camp Fest 2013. Žiadateľ: Mládež pre Krista - Slovensko, združenie, Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže