Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1143/Drn

Žiadosť o udelenie súhlasu - povolenie výnimky zo zákozov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty, a aplikovať chemické látky a hnojivá v NPR Tichá dolina. Žiadateľ -  Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná, Východná č. 88, 032 32 Východná.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže