Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00680/Gs

Žiadosť o povolenie výrubov stromov na pobrežnom pozemku rieky Orava v 4. stupni ochrany. Žiadateľ : SVP Piešťany, správa povodia horného Váhu, Ružomberok

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže