Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00589/Drn

Žiadosť o udelenie súhlasu (výnimky) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty v NPR Tichá dolina. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Východná, Východná č. 88, 032 32 Východná

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže