Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00231/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu (povolenie výnimky) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. k výrubu 11 Ks stromov v lokalite PVE Čierny Váh na parcele KN C č. 9749 v NPR Turková. Žiadateľ: Slovenské elektrárne, a.s., závod Vodné elektrárne Soblahovská 2, 911 69 Trenčín

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže