Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-CA-OSZP-2015/006576

žiadosť o súhlas na leteckú aplikáciu dolomitického vápenca v k.ú. Harvelka, Lesné a pozemkové spoločenstvo Harvelka