Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RK-OSZP-2017/005552-002

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na umiestnenie informačnej tabule a výrubu drevín rastúcich mimo lesa (cca 150m2 krovitých porastov) na jestvujúcom chodníku vedúcom z Mestskej časti Ružomberok - Biely Potok do Mestskej časti Ružomberok - Vlkolínec, žiadateľ Mesto Ružomberok spoločne s OZ OPK-Liptov Ružomberok