Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad v Ružomberku

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok, alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

Nová web stránka

15.01.2018
predmet : žiadosť o zmenu rozhodnutia OU-RK-OSZP-2017/005165-007/Mý

zmena druhu oplotenia pozemku z drevenej žrďoviny na pletivo

kataster : Liptovské Sliače Viac