Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad v Ružomberku

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok, alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-RK-OSZP-2017/002162-002

14.02.2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemkov (parc.č.C-KN 3461/1, 3460/5, 3460/4, 3460/3, 3460/2, 3460/1, 3459, 3461/2, 3460/10, 3460/9, 3460/8, 3460/7, 3460/6, 3463/1, 3463/2, 3463/3, 3463/4, 3563/5) za hranicou zastavaného územia obce Liptovská Štiavnica v území s platiacim druhým stupňom územnej ochrany prírody a krajiny (ochranné pásmo NAPANT) z dôvodu oddelenia pozemkov od cestnej komunikácie a susediacich pozemkov; žiadateľ Ing.Marek Hrubják, KĽučiny 458/76, Liptovská Štiavnica Viac