Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad v Ružomberku

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok, alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-RK-OSZP-2016/009231

25.10.2016
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na oplotenie pozemku parc.č.C-KN 410/51 v k.ú. obce Štiavnička (za hranicou zastavaného územia obce) v území s platiacim druhým stupňom územnej ochrany prírody a krajiny (ochranné pásmo NAPANT) z dôvodu oplotenia novostavby rodinného domu, žiadatelia Ľubomír Viktor a Gabriela Viktorová, obaja bytom J.Jesenského č.52, Sabinov Viac