Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2017/8003-Mu

Konanie vo veci zákazu a obmedzení činností, ktoré by viedli k rušeniu, poškodzovaniu, ničeniu, narušeniu rozmnožovacích schopností a pod. [ § 4 ods. 2) zákona o ochrane prírody a krajiny] chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí.

Konanie bolo začaté na podnet Správy Národného parku Malá Fatra, Varín.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 15. 05. 2017.

Do konania je možné sa prihlásiť na adresu: