Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2017/7860-Mu

Vydanie súhlasu na pasenie hospodárskych zvierat a aplikáciu organických hnojív (maštaľného hnoja) na území Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma.

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Belá - Dulice, Belá pri Martine

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 11. 05. 2017.

Na prihlásenie sa do konnaia je možné použiť adresu: