Vytlačiť Poslať stránku

OU-MT-OSZP-2015/9914-Mu

Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku parc. č. KN C 1493/9 v k. ú. Šútovo, ktorý sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra.

Žiadateľ: Ivan Janota, Turany č. 1121/17.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 04. 08. 2015.