Vytlačiť Poslať stránku

OU-MT-OSZP-2015/4395-Mu

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Martin - schválenie v zmysle § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny.

Schvaľovanie vykonáva Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, Martin.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 16. 03. 2015.