Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad v Martine

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, alebo elektronicky na adresu:  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-MT-OSZP-2017/13437-Mu

20.09.2017
Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku.
Žiadateľ: Ján Calík, Šútovo.
Možnosť prihlásenia sa do konania končí 27. 09. 2017
Prihlásiť sa je možné na adrese: milan.mucha@minv.sk Viac