Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad v Martine

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, alebo elektronicky na adresu:  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-MT-OSZP-2017/5443

20.03.2017
Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku v k. ú. Šútovo v OP NP Malá Fatra, mimo zastavaného územia obce.

Žiadateľ: V. Dutka, Šútovo.

Termín na prihlásenie sa do konania končí 27. 03. 2017.

Na prihlásenie sa do konania použite adresu: milan.mucha@minv.sk Viac