Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad v Martine

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, alebo elektronicky na adresu:  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-MT-OSZP-2017/014466-Mu

16.10.2017
Predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-MT-OSZP-2016/1136-Mu, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie hospodárskych zvierat a aplikáciu chemických látok a hnojív na území OP NP Malá Fatra, kde platí druhý stupeň ochrany.

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Kľačianska Magura, družstvo, Turčianske Kľačany.

Možnosť pihlásenia sa do konania končí: 23. 10. 2017.

Na elektronické prihlásenie sa do konania použite adresu: milan.mucha@minv.sk Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/014464-Mu

16.10.2017
Vydávanie súhlasu na oplotenie pozemkov v 2. stupni ochrany (OP NP Malá Fatra) v k. ú. Turčianske Kľačany.

Žiadateľ: V. Holúbek ml., Turčianske Kľačany.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 23. 10. 2017.

Na elektronické prihlásenie sa do konania použiť adresu: milan.mucha@minv.sk Viac