Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad v Martine

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, alebo elektronicky na adresu:  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-MT-OSZP-2017/7498-Mu

24.04.2017
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na pasenie HZ na území NP Veľká Fatra a jeho OP.
Žiadateľ: PD "Gader" Blatnica so sídlom v Karlovej
Možnosť prihlásenia sa do konania končí 02. 05. 2017
Na prihlásenie sa do konania môžete použiť aj adresu: milan.mucha@minv.sk Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/7389-Mu

21.04.2017
Konanie vo veci vydania súhlasu na pasenie HZ na území NP Veľká Fatra a jeho OP v k. ú. Belá a Turčianske Jaseno.
Žiadateľ: PD "SNP" so sídlom v Sklabini
Možnosť prihlásenia sa do konania končí 28. 04. 2017
Prihlásenie je možné oznámiť i na adrese milan.mucha@minv.sk Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/7388-Mu

21.04.2017
Konanie vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu LK1 - Nížinné a podhorske kosné lúky, kód NATURA 6510, pozemok parc. č. CKN 6965/6 v k. ú. Martin.

Žiadateľ: Ing. J. Hlavaj, Martin.
Termín prihlásenia sa do konania končí 28. 04. 2017.
Na prihlásenie je možné použiť adresu milan.mucha@minv.sk Viac