Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad v Martine

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, alebo elektronicky na adresu:  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

OU-MT-OSZP-2017/3861

15.02.2017
Oznámenie o začatí konania z vlastného podnetu vo veci zrušenia rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie HZ na území NP Veľká Fatra a jeho OP pre PD "Cesta mieru" Necpaly Žabokreky.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 22. 02. 2017. Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/3860

15.02.2017
Oznámenie o začatí konania z vlastného podnetu vo veci zrušenia rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie HZ na území NP Veľká Fatra a jeho OP pre PD "Gader" Blatnica so sídlom v Karlovej.

Možnosť príhlásenia sa do konania končí 22. 02. 2017. Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/3859

15.02.2017
Oznámenie o začatí konania z vlastného podnetu vo veci zrušenia rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie HZ na území Národného parku Veľká Fatra a jeho OP pre PD Belá-Dulice.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 22. 02. 2017. Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/3858

15.02.2017
Zrušenie rozhodnutia z vlastného podnetu vo veci pasenia HZ na území NP Veľká Fatra a jeho OP pre PD "SNP" so sídlom v Sklabini.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 22. 02. 2017. Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/2866

15.02.2017
Konanie z vlastného podnetu vo veci zrušenia rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie HZ pre SHR Branislava Vyletela.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 22. 02. 2017. Viac