Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/08475-Pa

Zabezpečenie ochrany hniezdnej lokality orla krikľavého (Aquila pomarina) v lesnom poraste k. ú Važec, ktorej obhospodarovateľom je Urbár pozemkové spoločenstvo Važec.