Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/12732-Ku

Žiadosť Jaroslava Brezinu, Kukučínova 1274/2, 031 01 Liptovský Mikuláš doručenej dňa 06.11.2017, o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín na parcele č.KN-C 10587/13, druh pozemku (trvalé trávne porasty) v k.ú. Pribylina vo vlastnom území Tatranského národného parku, kde platí tretí stupeň územnej ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže