Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/11760-CEN

Súhlas na výrub stromu, druh smrek obyčajný na parcele č. KN-C 2944/2 vedeje v KN ako zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Demänovská Dolina, obec Demänosvká Dolina na území NAPANT,  pre žiadateľa APAL s.r.o., D.Dolina 34