Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/1328-CEN

Súhlas na umiestnenie informačného banera na parc.č. KN-C 2926/18. k.ú. D.Dolina pre žiadateľa  Dušana Hubku.