Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/12571-Ku

Žiadosť Komposesorátu - Pozemkového spoločenstva Liptovská Anna, Liptovská Anna 77, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO 30231841 o vydanie súhlasu:

  • na pozemnú aplikáciu chemických látok (repelentu) Cervacol extra pri lesoochranárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v zmysle § 13 ods. 2 písm. h) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na území ochranného pásma Tatranského národného parku, kde platí 2. stupeň územnej ochrany, JPRL 590a, 596a, 600, 601a, 602, 604a, 604b, 606a, 608b, 652, 653b, k.ú. Liptovská Anna
  • na oplotenie pozemku za hranicami zastavného územia obce v zmysle 13 ods. 2 písm. d) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp.na území ochranného pásma Tatranského národného parku, kde platí 2. stupeň územnej ochrany, JPRL 600, 601a, 602, 604a, 604b, 606a, 619a, 620b , 652, 653b, k.ú. Liptovská Anna