Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/008282–Ku

Súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na trvalých trávnych porastoch v užívaní žiadateľa v ochrannom pásme Tatranského národného parku v k.ú. Východná pre Poľnohospodárskeho družstva Východná.