Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/7486-CEN

Súhlas na zásah do biotopu (Ls 9.1 smrekové lesy čučoriedkové  na ploche 0,5637 ha) z dôvodu terénnych úprav pri stavbe " Rozšírenie traverzu č.42" , lokalita : Koliesko-Jelení grúň,  v k.ú. Demänovská Dolina na parcele č. KN-E 9999, 3551

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže