Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/5510-CEN

Žiadosť Komposesorátu a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota na aplikáciu Cervakolu extra na ochranu mladých lesných porastov v k.ú. Malužiná a k.ú. Kráľova Lehota proti ohryzu zverou.