Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/3985-CEN

Súhlas na umiestnenie informačných, smerových  a reklamných tabúľ  v Demänovskej Doline pre Region Liptov, oblastnú organizáciu cestovného ruchu.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže