Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/3790-CEN

Súhlas na oplotenie pozemnku mimo zastavaného územia obce Liptovský Ján.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže