Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/3481-CEN

Súhlas  podľa o vydanie súhlasu  na aplikáciu chemických látok ( na ochranu mladých lesných porastov proti ohrzu zverou Pellacol, Cervacol, Cervacol extra, v lesnej škôlke na LC Kráľova Lehota KN-C 2004, k.ú Lipt.Porúbka proti burine a hlodavcom: Roundup, Cerevit, NoRat Gerdencol) a hnojív ( v lesnej škôlke  - NPK, liadok, ), na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry a na území samotného Národného parku Nízke Tatry v lesných porastoch na LC Kráľova Lehota. LC Svarínka, LC Račkova pre UPS Liptovský Hrádok, miestna časť DOVALOVO

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže