Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/1303-CEN

Súhlas na umiestnenie predajného stánku na parcele č. 2957/60 v k.ú. D.Dolina