Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/854-CEN

Výrub náletových drevín na parcele č. . KN-C 3110, vedenej v KN ako trvalý trávny porast, v k.ú. Partizánska Ľupča, na území Národného parku Nízke Tatry