Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/854-CEN

Výrub náletových drevín na parcele č. . KN-C 3110, vedenej v KN ako trvalý trávny porast, v k.ú. Partizánska Ľupča, na území Národného parku Nízke Tatry

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže