Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/6209-CEN

 

Žiadosť spoločnosti Tatry mounatin resorts a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš  o vydanie súhlasu v zmysle §14 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. l) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, vybavenie detského ihriska a občerstvenia, na parcele č. KN-C 2933/19,2933/33), v k.ú. D. Dolina, na území Národného parku Nízke Tatry, kde platí 3.stupeň územnej ochrany.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže