Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/5893-CEN

 

Žiadosť spoločnosti Tatry mounatin resorts a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš , o vydanie súhlasu na zásah do biotopov európskeho významu, ktorým sa môže poškodiť alebo zničiť biotop v k.ú. D. Dolina, na území Národného parku Nízke Tatry, kde platí 3.stupeň územnej ochrany z dôvodu rozšírenia zjazdovej trate Turistická

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže