Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014-562-CEN

Žiadosť o výrub drevín na parcele č. KN-C 2922/23, k.ú. D.Dolina