Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014-562-CEN

Žiadosť o výrub drevín na parcele č. KN-C 2922/23, k.ú. D.Dolina

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže