Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/1064-CEN

Vydanie súhlasu pre Mgr. Alexandru Devečkovú, Lipová 525/6, Lipt. Mikuláš v zmysle §14 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. l) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, predajného stánku, na parcele č. KN-C 2957/60, LV 50, v k.ú. D.Dolina, na pozemku Relax Hotela FIM, na území Národného parku Nízke Tatry, kde platí 3.stupeň územnej ochrany

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže