Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2013/

Súhlas v zmysle §13, ods.2 písm. d) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p, na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce, parc. č. KN-C 3412/206, 3412/200, 3412/205, 3412/204, 3412/203, 3412/199, 3412/198, 3412/207, 3412/208, 3412/210, 3412/209, 3412/202, 3412/211, 3412/212, 3412/201, 3412/197, 3412/194 k.ú. Liptovský Ján, okr. Liptovský Mikuláš, z dôvodu oplotenia pozemku komplexu stavieb „Resort 8 Liptovský Ján“, na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry, kde platí 2.stupeň územnej ochrany

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže