Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2013/00515-VIT

žiadosť o súhlas na zásah do biotopu európskeho významu v zmysle § 6 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. v k.ú. Pribylina parcela č.KN-C 10492/1 stavebník Mária Štancová, Kristína Štancová, Brestovany

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže